മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ ജാഗ്രത കാമ്പയിന്‍

aZym-k-àn-s¡-Xnsc Un.-ssh.-F-^v.-sF.,- Fkv.-F-^v.-sF., alnfm Atkm-kn-tb-j³ F¶n-h-bpsS t\Xr-Xz-¯n Unkw-_À 31 hsc \o­p-\n¡p¶ Pm{KXm Im¼-bn³ ]¯-\w-Xn« Ing-t¡-S¯v adnbw tImw¹-Ivkn alnfm Atkm-kn-tb-j³ kwØm\ {]kn-Uâv tUm. än.-F³. koa Fw.-]n. DZvLm-S\w sNbvXp. IpSpw-_-¯nsâ XIÀ¨-bv¡pw Bß-l-Xy-bn A`-bw-tX-Sp-¶-Xn\pw Aan-X-a-Zy-]m\w hln-¡p-¶-]¦v tIc-fob kaq-l-¯n sNdp-X-söv än.-F³.-koa ]d-ªp. BtLm-j-th-f-I-fnepw ac-Wm-\-´-c-N-S-§p-I-fnÂt]mepw aZyw D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv tIc-f-¯n Cs¶mcp ^mj-\mbn amdn-bn-cn-¡p-I-bm-sW¶pw, kaq-l-¯n CXn\v e`n-¡p¶ kzoIm-cyX Kpcp-X-c-amb kmaq-lnI {]iv\-§Ä¡v hgn-sbm-cp-¡p-¶p-sh¶pw DZvLm-S\ {]kw-K-¯n ]d-ªp.
      hnZymÀ°nIfnepw bph-P-\-§-fnepw am{X-a-à hnizm-kn-I-fnepw aZyw Ign-¡p-¶-h-cpsS F®w {Iam-Xo-X-ambn hÀ²n-¨n-cn-¡p-I-bm-sW¶pw bph-P\þhn-ZymÀ°nþalnfm kwL-S-\-IÄ kwbp-à-ambn CXn-s\-Xnsc {]N-cW Iym¼-bn³ Gsä-Sp-¯Xv ka-tbm-Nn-X-am-sb¶pw Pm{KXm Iym¼-bn³ DZvLm-S\w sNbvXp-sIm­v Iv\m\mb k` dm¶nþ_mly-tI-cf `{Zmk-\m-[n-]³ _lp. Iqdn-temkv amÀ Cuhm-\n-tbmkv sa{Xm-t¸m-eo¯ A`n-{]m-b-s¸-«p.
      aZy D]-t`m-K-¯nsâbpw AXp-h-gn-bp-­m-Ip¶ am\-kn-I, BtcmKy {]iv\-§-fp-sS Imcy-¯nepw tIcfw C-X-ckwØm-\-§-tf-¡mÄ hfsc ap¶n-em-sW¶pw, hnhmlthf-I-fn F¯p-¶-Xn\v ap³]v aZyw AI-¯m-¡n-b-Xn-\p-tijw am{Xw `£Ww Ign-¡p-¶-h-cpsS F®w hÀ²n-¨p-h-cp-¶-Xmbpw {]N-c-W-t»mKv DZvLmS\w sNbvXp-sIm­v tbmK-t£-a-k` kwØm\ {]kn-Uâv _lp.A¡o-c-a¬ Imfn-Zmk `«-Xn-cn-¸mSv ]d-ªp.
      aZym-k-àn-s¡-Xn-cmb Iym¼-bn³ tIc-f-¯nse kmaq-lnI A´-co-£s¯ ]ptcm-K-Xn-bn-te¡v \bn-¡p-sa¶v NS-§n apJy-{]-`m-jWw \S-¯nb _lp. apl-½Zv jm^n auehn A`n-{]m-b-s¸-«p.
      aZym-k-àn-s¡-Xn-cmb Cu Iym¼-bn\v FÃm aX-hn-`m-K-§fpw AÀ°-i-¦-bv¡n-S-bn-ÃmsX ]n³Xp-W-bv¡-W-sa¶pw, Un.-ssh.-F-^v.-sF, Fkv.-F-^v.-sF. XpS-§nb bph-P-\-§-fn kzm[o-\-apÅ kwL-S-\-IÄ Cu Iym¼-bn³ Gsä-Sp-¯-Xn\v tIc-f-¯n \à ^e-ap-­m-Ip-sa¶pw {]N-cW ]cn-]mSn DZvLm-S\w sNbvXpsIm­v ^m. sFk¬ A`n-{]m-b-s¸-«p.
      I¬h³j-\n alnfm Atkm-kn-tb-j³ PnÃm sk{I-«dn Fkv.- kp-`K A²y-£-Xh-ln-¨p. Un.-ssh.-F-^v.-sF. PnÃm sk{I-«dn F³. kPn-Ip-amÀ kzmKXw ]d-ªp. Fkv.-F-^v.-sF. PnÃm sk{I-«dn BÀ. a\p Pm{KXm -Iym¼-bn³ \nÀt±-i-kaÀ¸Ww \S-¯n. s{]m^. tPmÀÖv hÀKokv sIm¸md, AUz. sI. A\-´-tKm-]³, F.-]-ß-Ip-amÀ FIvkv Fw.-FÂ.-F., s{]m^. Sn.-sI.-Pn. \mbÀ, AUz. BÀ. k\ÂIp-amÀ, lcn-l-c³ D®n, AUz. {^m³knkv hn. BâWn, hn.-sI. ]pcp-tjm-¯-a³]n-Å, Fkv. \nÀ½-em-tZ-hn, sI. eXo-jv, AarXw tKmIp-e³, cm[m cma-N-{µ³, ]n.-BÀ. {]Zo]v F¶n-hÀ kwkm-cn-¨p.

Comments

Popular posts from this blog

തെരുവ് ചിത്രകാരന്‍

ഏഴിലം പാല പൂത്തു

വഴിയോര കാഴ്ചകള്‍