ഒരു ചിന്ന ട്രിപ്പ്‌

ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഒരു ചിന്ന ട്രിപ്പ്‌   കുറ്റാലം , തെങ്കാശി , സുന്ദര പാണ്ട്യ പുരം .  വഴിയരികിൽ കണ്ട മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം മ്മടെയും മ്മടെ ഗഡി കളുടെയും . ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയാം          13 കണ്ണറപ്പാലം 


ഇതും കൂടെ  എടുക്കുങ്കെ , സൂപ്പർ  പടം ആർക്കും 


ദൊരയ് ചാമി  അപ്പൂപ്പനോടൊപ്പം 

തമിൾ പ്രഭാത കാഴ്ചകൾ 
Comments

Popular posts from this blog

തെരുവ് ചിത്രകാരന്‍

ഏഴിലം പാല പൂത്തു

വഴിയോര കാഴ്ചകള്‍