അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃ ഭാഷ ദിനം

ഫെബ്രുവരി 21
അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃ ഭാഷ ദിനം

" എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം എന്റെ മലയാളം
മുത്തുപവിഴങ്ങള്‍ കൊരുത്തൊരു പൊന്നു നൂല്‍ പോലെ
മണ്ണില്‍ വീണു കുരുത്ത നെന്മണിവിത്ത് മുള പൊട്ടി
മിന്നുമീരില വീശിടും പോല്‍ എത്ര   ഈരടികള്‍
മണ്ണ് വിയര്‍പ്പു വിതച്ചവര്‍തന്‍ ഈണമായി  വന്നു
അന്ന് പാടിയ പാട്ടിലൂഞ്ഞാല്‍ ആടി മലയാളം
കൊഞ്ചലും കുറുമൊഴികളും  പോയി കഥകള്‍ പലതോതി
നെഞ്ചണച്ചൊരു   ഗുരു വളര്‍ത്തിയ കിളി പകല്‍ പാടി
ദേവദൈത്യ മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗ മഹാച്ചരിത്രങ്ങള്‍
തേന്‍ കിനിയും വാക്കില്‍ ഓതി വളര്‍ന്നു  മലയാളം
എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം എന്റെ മലയാളം
മുത്തുപവിഴങ്ങള്‍ കൊരുത്തൊരു സ്വര്‍ണ്ണമാലിക പോല്‍
എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം എന്റെ മലയാളം "
അമ്മേ മലയാളമേ ,
"ഈ മാതൃ ഭാഷ ദിനത്തില്‍ ഈ മക്കളുടെ സ്നേഹാദരവുകള്‍  ഏറ്റു വാങ്ങിയാലും "

" എന്റെ ഭാഷ............. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ......"

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ഏഴിലം പാല പൂത്തു

Arts By Children Workshop

എന്താണ് ഈ എട്ടിന്റെ പണി ?